شام روی عرشه کشتی منطقه دبی مارینا

شام روی عرشه کشتی منطقه دبی مارینا

53دلار

<b>شام روی عرشه کشتی منطقه دبی مارینا</b> <b>شام روی عرشه کشتی منطقه دبی مارینا</b> <b>شام روی عرشه کشتی منطقه دبی مارینا</b> <b>شام روی عرشه کشتی منطقه دبی مارینا</b> <b>شام روی عرشه کشتی منطقه دبی مارینا</b>
× 53دلار
= 0دلار 
× 47دلار
= 0دلار 
جمع کل
0دلار

توضیحات

گردش سه ساعته با کشتی های چوبی در منطقه دبی مارینا و صرف نوشیدنی و شام بوفه آزاد از منوی هتلهای پنج ستاره در محیطی آرام ،همراه با موسیقی شبی بیاد ماندنی را همراه با خانواده تجربه خواهید نمود

شرایط