شام روی عرشه کشتی

شام روی عرشه کشتی، دبی

42دلار

<b>شام روی عرشه کشتی </b> <b>شام روی عرشه کشتی </b> <b>شام روی عرشه کشتی </b> <b>شام روی عرشه کشتی </b> <b>شام روی عرشه کشتی </b> <b>شام روی عرشه کشتی </b>
× 42دلار
= 0دلار 
× 33دلار
= 0دلار 
جمع کل
0دلار

توضیحات

گردش سه ساعته با کشتی های چوبی برروی رودخانه دبی و صرف نوشیدنی و شام بوفه آزاد از منوی هتلهای پنج ستاره در محیطی آرام ،همراه با موسیقی شبی بیاد ماندنی را همراه با خانواده تجربه خواهید نمود

شرایط